• Vatten och Avlopp, VA Va, Vatten och Avlopp

Vatten och Avlopp

Vatten och avlopp

förkortat VA, är vattenförsörjning av dricksvatten och hanteringen av avloppsvatten. Både vattenförsörjning och avloppshantering använder sig av rörsystem och kräver reningsanläggningar.

Dricksvatten för allmänt bruk kommer från vattendrag eller brunnar för rening till ett vattenverk. Distributionen sker genom vattenledningar till industri och privata hushåll.

Det allmänna avloppet transporteras spillvatten och dagvatten till ett reningsverk i gemensamma eller skilda avloppsledningar.

Det finns enskilda vatten och avlopp med grävda eller borrade brunnar och avloppsinfiltration.

Avlopp, eller avloppssystem

är ett system för att avleda och ta hand om avloppsvatten. I dagligt tal kan avlopp även ha betydelsen avloppsvatten.

I tekniska sammanhang anses avlopp vara en samlingsterm för system för dagvatten och spillvatten.

Dagvatten är regnvatten och vatten från till exempel snösmältning.

Spillvatten indelas oftast i svartvatten, som är det som spolas ut från toaletter, och gråvatten (eller BDT-vatten), som är smutsigt vatten från bad, duschar, diskning och tvätt.

Kommunala avlopp

Med ett kommunalt avloppssystem menas en avloppsanläggning som sköts av en kommunal förvaltning eller ett kommunalägt bolag. Till ett sådant system kopplas avloppsvatten huvudsakligen i tättbebyggda områden. Kommunen ser till att avloppsvattnet renas i en reningsanläggning innan det skickas ut till sjöar, hav och vattendrag igen.

I äldre områden kan det förekomma att spillvatten och dagvatten avleds i samma ledning (kombinerat system). I nyare områden finns skilda ledningar för spillvatten respektive dag- och dräneringsvatten (duplikatsystem). Det senare minskar risken för översvämning och inträngning av spillvatten i källare i samband med stora regnmängder.[4]

Enskilda avlopp

Enligt fastighetstaxeringen 2001 finns i Sverige drygt 850 000 fastigheter som saknar anslutning till kommunalt avloppssystem. Av dessa är cirka 500 000 småhus för permanentboende och resten fritidshus. Många av dessa bostäder har egna reningsanläggningar. 

Dålig rening av avloppsvatten från enskilda avlopp bidrar till övergödning av vattendragen genom kväve och fosfor. De vanligaste förekommande reningsteknikerna är slamavskiljning med efterföljande infiltrationsanläggning eller markbädd samt minireningsverk.

Att enbart ha slamavskiljning som reningsmetod är olagligt. Dricksvatten
är sötvatten avsett att drickas av människor, alternativt användas i matlagning eller hantering av mat.[1] I många länder levereras dricksvatten direkt till hushållen i form av kranvatten, vatten som också används för disk, tvätt, bevattning, jordbruk och mycket annat för att så småningom bli spillvatten, dagvatten och andra former av avloppsvatten. I till exempel städer i Kina kan dock kranvatten levereras i ett system separat från andra användningsområden. Kranvatten är inte tjänligt som dricksvatten överallt, och i stora delar av världen är människor tvungna att köpa buteljerat vatten – så kallat bordsvatten eller mineralvatten.


Kontakta oss för en offert.