Här har vi installerat ett fettavskiljare på Vattensorken i Sandviken

Enskilt avlopp

Enskilt avlopp


Ungefär 10 procent av Sveriges hushåll har enskilda avlopp som klassas som utdömda. Vad som menas med ett enskilt avlopp är avloppsanläggningar som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet som t.ex. tvåkammarbrunn. Majoriteten av dessa bygger på en gammaldags markbaserad teknik som inte renar avloppsvattnet tillräckligt bra. Utsläpp av orenat avloppsvatten medför ökad risk för smittspridning, övergödning och syrebrist i våra vattendrag, sjöar och kustvatten. Det är viktigt att komma ihåg att du som fastighetsägare är ansvarig för att ditt enskilda avlopp uppfyller miljöbalkens krav. Om det underkänns är du skyldig att vidta de åtgärder som behövs för att få det att fungera enligt gällande krav. 

Vad innebär det att ha ett enskilt avlopp?

Enskilt avlopp avser en avloppsanläggning som är utanför det kommunala avloppsnätet. Enskilda avlopp är tillståndspliktiga där varje kommun har ett ansvar som tillståndsmyndighet och varje enskilt avlopp måste således få ett tillstånd för att anläggas. Oftast är det system för ett eller två hushåll, men det finns även system för större anläggningar som t ex gruppbostäder, campingplatser etc. Viktigt att notera är att varje enskilt avlopp också har en ansvarig verksamhetsutövare vilket i regel innebär att fastighetsägaren ansvarar för att det egna enskilda avloppet fungerar i enlighet med det givna tillståndet.


Här finner ni mer information om vad enskilt avlopp är för något.
Broschyr (öppnas i nytt fönster)

Kontakta oss gärna för en offert